การบริหารงานก่อสร้างของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือความสำเร็จของงาน คุณภาพ ระยะเวลา และความประทับใจเป็นสำคัญ ตามพันธกิจ “มุ่งมั่นพัฒนา ประกันคุณภาพ เชื่อถือ เติมเต็ม” ให้ได้มากที่สุด

  • ออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และปรับปรุงตกแต่งภายใน


  • ถอดแบบประมาณราคา จัดทำ BOQ (Bill of Quantities)


  • รับเหมาก่อสร้าง


  • รับเหมาตกแต่งภายใน


  • ควบคุม และบริหารโครงการงานก่อสร้าง


  • ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบอื่นๆ


  • ออกแบบ และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา